Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Recenzje

Na skróty

Polecamy

UBUNTU
cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności: Poziom:

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (− 2,1) i B = (1,− 2) .

*Ukryj

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (− 1,− 3) i B = (12,0) .

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (4,5) i B = (− 3,7) .

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 6,6 ⟩ .


PIC


Korzystając z wykresu funkcji zapisz:

 • maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca;
 • zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie;
 • największą wartość funkcji f w przedziale ⟨− 5,5⟩ ;
 • miejsca zerowe funkcji g (x) = f(x − 1) ;
 • najmniejszą wartość funkcji h(x) = f (x)+ 2 .

Narysuj wykres funkcji cosx+|sin-x| f (x) = cosx dla ( 3π- π) ( π- π) (π- 3π) x ∈ − 2 ,− 2 ∪ − 2, 2 ∪ 2 ,2 . Podaj zbiór rozwiązań nierówności 0 ≤ f(x) < 2 .

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji określonej wzorem f (x) = log3(p − |x|) .


PIC


 • Podaj wartość p .
 • Naszkicuj wykres funkcji y = |f(x )| .
 • Podaj w zależności od parametru m liczbę rozwiązań równania |log3(p − |x|)| = m .

Dana jest funkcja f(x ) = |x− 3|+ 2 dla x ∈ ⟨− 1;6⟩ .

 • zapisz wzór tej funkcji opuszczając symbol wartości bezwzględnej,
 • naszkicuj wykres funkcji y = f(x) ,
 • naszkicuj wykres funkcji y = −f (x) .

Naszkicuj wykres funkcji |x|+-4 f (x) = x .

*Ukryj

Naszkicuj wykres funkcji |x+4| f (x) = x .

Naszkicuj wykres funkcji x+-4 f (x) = |x| .

Narysuj wykres funkcji f (x) = x|x − 2|+ x , gdzie x ∈ R i na jego podstawie odpowiedź na pytania.

 • Jaki jest zbiór wartości funkcji?
 • Dla jakich argumentów wartość funkcji wynosi 2?
 • W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca?
 • Czy funkcja jest parzysta?

Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem 2 f (x) = x − 4|x| i na jego podstawie wyznacz liczbę rozwiązań równania f (x) = m w zależności od wartości parametru m .

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x ) = 2x + bx + c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (4,0) . Oblicz wartości współczynników b i c .

*Ukryj

Wykresem funkcji kwadratowej 2 f(x) = − 2x + bx + c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (− 3,1) . Oblicz wartości współczynników b i c .

Naszkicuj wykres funkcji √ -2---------- f (x) = x − 2x + 1 − |x| .

Z danego wykresu funkcji f (x) odczytaj


PIC


 • zbiór wartości funkcji f (x) ;
 • rozwiązania równania f(x ) = 3 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .
*Ukryj

Z danego wykresu funkcji f (x) odczytaj


PIC


 • zbiór wartości funkcji f (x) ;
 • rozwiązania równania f(x ) = − 3 ;
 • maksymalne przedziały, na których funkcja f (x) jest rosnąca.

Narysuj wykres funkcji 2 f (x) = |x(x + 1)|− x + x i odczytaj z niego ilość rozwiązań równania f (x) = m .

Sporządź wykres funkcji −3x+1- f(x) = x+2 .

Dla jakich wartości parametru a istnieje b takie, że prosta y = ax + b przechodzi przez punkt P = (3,0) i przecina parabolę y = −x 2 + x+ 2 w dwóch punktach o dodatnich odciętych?

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x) = ax + b dla x ∈ R .

 • Dla a = 20 08 i b = 20 09 zbadaj, czy do wykresu tej funkcji należy punkt P = (200 9,20092) .
 • Narysuj w układzie współrzędnych zbiór
   { } A = (x,y) : x ∈ ⟨− 1,3 ⟩ i y = − 1-x+ b i b ∈ ⟨− 2,1⟩ . 2

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej dodatniej liczbę jej dzielników będących liczbami pierwszymi. Np. f(1) = 0 , f(2 ) = 1, f (6) = 2 .

 • Naszkicuj wykres funkcji y = f (n) dla n ∈ {1,2,...,16} .
 • Podaj przykład liczby n , dla której f(n ) = 4 .
 • Uzasadnij, że równanie f(n ) = 2 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Narysuj wykresy funkcji f(x) = 2 |sin x| .

W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji

 3 2 f (x) = |x--−-x-| ⋅(x − 2)2. x3 − x2

Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji 3 f(x ) = x w punkcie x0 = 1 .

*Ukryj

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 1 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 3. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = 2x − 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 2 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 1 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 2 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 1 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 2. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = x + 1 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 3 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = −x + 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 2. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = −x + 2 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 3 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = −x + 2 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 3. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = −x + 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 2 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji 3 f(x) = x − 5 w punkcie x0 = 2 .

Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji 3 f(x ) = x w punkcie x0 = − 1 .

Napisz równanie stycznej do wykresu funkcji 3 f(x) = x + 5 w punkcie x0 = − 2 .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = 2x − 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 2. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = 2x − 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej − 1 . Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Dana jest parabola o równaniu 2 y = 2x − 3 i leżący na niej punkt A o współrzędnej x równej 1. Wyznacz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie A .

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji logarytmicznej opisanej wzorem f (x) = logp x .


PIC


 • Na podstawie tego wykresu wyznacz p .
 • Oblicz f(0,12 5) .
 • Sporządź wykres funkcji g (x) = |f(x − 4)| .
 • Podaj miejsce zerowe funkcji g .
<<<<Strona 10 z 12>>>>