Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM
Login
Hasło
atom_news Informacje atom_zad Zadania

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań
Poziom trudności:

Czy z odcinków o długościach: 4 cm, 4 cm, 9 cm można zbudować trójkąt?

*Ukryj

Czy z odcinków o długościach: 13 cm, 8 cm, 5 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 11 cm, 8 cm, 17 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 3 cm, 7 cm, 4 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 8 cm, 13 cm, 20 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 3 cm, 3 cm, 3 cm można zbudować trójkąt?

Czy z odcinków o długościach: 4 cm, 4 cm, 2 cm można zbudować trójkąt?

Figurami podobnymi są figury


PIC


A) I i II B) II i III C) III i IV D) I i IV

*Ukryj

Figurami podobnymi są figury


PIC


A) I i II B) II i III C) III i IV D) I i IV

Wymień ujemne liczby wymierne większe od − 2 , które można przedstawić w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku równym 3.

*Ukryj

Wymień dodatnie liczby wymierne mniejsze od 4, które można przedstawić w postaci pierwiastka kwadratowego z liczby naturalnej.

Jedenaście piłeczek, ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 11, wrzucono do pudełka. Janek, nie patrząc na piłeczki, wyjmuje je z pudełka. Ile najmniej piłeczek musi wyjąć Janek, aby mieć pewność, że przynajmniej jedna wyjęta piłeczka jest oznaczona liczbą parzystą? Odpowiedź uzasadnij.

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = − 2 , której wykres przecina oś Oy w punkcie (0 ,2) . Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji.

*Ukryj

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = − 4x+ 3 i przecina oś Oy w punkcie (0,− 2) .

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = 4 , której wykres przecina oś Ox w punkcie 2 . Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią Oy .

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) 1 p = 3 D) 1 p > 3

*Ukryj

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A) p < 0,25 B) p = 0,25 C) 1 p = 3 D) 1 p > 3

Ze zbioru liczb {1,2 ,3 ,4,5,6,7,8,9,10,1 1} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,4 D) p > 0,4

Ze zbioru liczb {1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11 ,1 2,13,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A) p < 0,3 B) p = 0,3 C) p = 0 ,33 D) p > 0,33

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7 ,8 ,9,10,11,12,1 3,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas
A) p < 1 5 B) p = 1 5 C) 1 p = 4 D) 1 p > 4

Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ABC i KLM przedstawione na rysunku są podobne.


PIC


Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
A) 22% B) 33% C) 45% D) 63%

*Ukryj

Na seans filmowy sprzedano 420 biletów, w tym 189 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
A) 63% B) 45% C) 33% D) 22%

Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 84 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
A) 14% B) 22% C) 30% D) 42%

Na koncert sprzedano 680 biletów, w tym 306 na miejsca siedzące. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety na miejsca siedzące?
A) 63% B) 45% C) 33% D) 22%

Adam ma narysować okrąg wpisany w trójkąt ABC .
W punktach a), b) i c) zapisano czynności, które chłopiec musi wykonać:

 • narysować prostą prostopadłą do jednego z boków trójkąta ABC , przechodzącą przez punkt O . Punkt przecięcia prostej prostopadłej i tego boku oznaczyć literą D ,
 • narysować okrąg o środku w punkcie O i promieniu OD ,
 • narysować dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta ABC i ich punkt przecięcia oznaczyć literą O .

W jakiej kolejności Adam musi wykonać czynności opisane w punktach a), b) i c), aby rysunek był prawidłowy?
A) a, c, b B) c, a, b C) b, c, a D) c, b, a

*Ukryj

Wykonano następującą konstrukcję.
1. Narysowano trójkąt ABC . 2. Wykreślono dwusieczne dwóch kątów wewnętrznych tego trójkąta i ich punkt przecięcia oznaczono literą O .
3. Poprowadzono prostą prostopadłą do boku AB i przechodzącą przez punkt O . Punkt przecięcia tej prostej i boku AB oznaczono literą D .
4. Narysowano okrąg o środku w punkcie O i promieniu OD .
Skonstruowany w opisany powyżej sposób okrąg
A) przechodzi przez wszystkie wierzchołki tego trójkąta.
B) jest styczny do wszystkich boków tego trójkąta.
C) ma środek leżący na jednym z boków trójkąta.
D) przecina jeden z boków trójkąta w dwóch punktach.

Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stałą prędkością. Część trasy przeszedł wzdłuż prostej, a część – po łuku okręgu o środku w punkcie B (patrz rysunek).


PIC


Na którym z poniższych wykresów zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu B?


PIC


*Ukryj

Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stałą prędkością. Na rysunku przedstawiono kształt trasy po jakiej się poruszał.


PIC


Na którym z poniższych wykresów zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu B?


PIC


W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD . Punkt K jest środkiem boku AB , a punkt L jest środkiem boku CD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ABD . PF
Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKD .PF
*Ukryj

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD . Punkt K jest środkiem boku AB , a punkt L jest środkiem boku AD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ADK . PF
Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKL .PF

Wyrażenie 2 − x + (x − 5)(3+ x) można przekształcić do postaci
A) 2x 2 + 2x + 1 5 B) 2x + 15 C) − 2x − 15 D) x2 + x+ 15

*Ukryj

Wyrażenie 2 x − (x− 1)(x − 8) można przekształcić do postaci
A) 2x 2 − 9x + 8 B) 9x − 8 C) 9x + 8 D) 2x2 + 9x − 8

Wyrażenie 2 x − (x− 5)(3+ x) można przekształcić do postaci
A) 2x 2 + 2x + 1 5 B) 2x + 15 C) − 2x − 15 D) x2 + x+ 15

Na wykresie obok przedstawiono temperatury zanotowane w kolejnych dniach.


PIC


 • Jaka była temperatura w sobotę?
 • W których dniach temperatura wynosiła 21 ∘C ?
 • Którego dnia temperatura była najwyższa? Ile wynosiła?
 • Którego dnia temperatura była najniższa? Ile wynosiła?
 • O ile stopni niższa była temperatura w środę niż w czwartek?
*Ukryj

Wykres przedstawia obecność uczniów klasy liczącej 24 osoby na początku marca.


PIC


 • Ile osób było obecnych 13 dnia tego miesiąca?
 • Kiedy obecni byli wszyscy uczniowie?
 • Kiedy na lekcjach było najmniej uczniów? Ilu uczniów było nieobecnych tego dnia?
 • Jakim dniem tygodnia był 5 dzień tego miesiąca?

Dwudziestu sześciu uczniów klasy gimnazjalnej postanowiło wybrać się na czterodniową wycieczkę z trzema noclegami. Trasa przejazdu wynosiła łącznie 600 km. W biurze turystycznym uczniowie otrzymali następujące propozycje:
– cena jednego noclegu – 25 zł od osoby
– wyżywienie w ciągu jednego dnia (śniadanie, obiad, kolacja) – 30 zł od osoby
– bilety wejściowe do muzeum i przewodnik grupy dla całej wycieczki – 1200 zł
– cena 1 km przejazdu autokarem – 2,50 zł
Oblicz łączny koszt wycieczki dla całej grupy, jeśli pierwszego dnia uczniowie mają zamiar skorzystać tylko z obiadu i kolacji, czwartego dnia tylko ze śniadania. Oblicz koszt wycieczki na jednego ucznia.

Za 4 lata Ula będzie miała dwa razy więcej lat niż miała 2 lata temu. Ile lat ma Ula?

Zapisz w jak najprostszej postaci 1√ -- 2√ -- 3 6 + 1 3 6 .

*Ukryj

Zapisz w jak najprostszej postaci √ -- 2√ -- 7 − 33 7 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √ --- 5 13 ⋅(− 0,4) .

Zapisz w jak najprostszej postaci √ --- √-11 3 11 − 3 .

Zapisz w jak najprostszej postaci 5√-7−-10√3 5 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √ -- 1 − 6 3⋅ 2 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √-2 √2- 5 + 10 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √-3 √3- 3 + 6 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √ --- √-13 4 13 − 2 .

Zapisz w jak najprostszej postaci √ -- 1 − 10 7 ⋅5 .

Średnią arytmetyczną licz 5,5,7,3,9,9,4,4 jest liczba
A) 8 B) 5,5 C) 4 D) 5,75

*Ukryj

Średnią arytmetyczną licz 6,6,5,3,8,8,4,4 jest liczba
A) 6 B) 5,5 C) 4 D) 5,75

Średnią arytmetyczną liczb 3,3,5,6,8,9,4,4 jest liczba
A) 6 B) 5,25 C) 5 D) 5,75

Uprość wyrażenie √2⋅4⋅√-16⋅6√-64 32⋅√ 1⋅√41 4 .

Dana jest funkcja określona wzorem y = 2x , gdzie x jest liczbą naturalną.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznacz F – jeśli jest fałszywe.

Dla argumentu 6 funkcja przyjmuje wartość 12.PF
Punkt (4,8) należy do wykresu tej funkcji. PF
*Ukryj

Dana jest funkcja określona wzorem √ -- y = x , gdzie x jest liczbą dodatnią.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartości tej funkcji są zawsze dodatnie. PF
Punkt (9,3) należy do wykresu tej funkcji.PF

Dana jest funkcja określona wzorem √ ---- y = − −x , gdzie x jest liczbą ujemną.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartości tej funkcji są zawsze dodatnie. PF
Punkt (− 9,3) należy do wykresu tej funkcji.PF

Wymień które liczby ze zbioru

{√ -- 1 13 √ -- 8 } 5 ;√--; − ---; 3 4; − 1;-; − 2π ;7,(5). 4 3 6

są liczbami wymiernymi.

*Ukryj

Wymień które liczby ze zbioru

{ √ -- ∘ --- } − 0,0(7);5 5; 31; 125;0; 27; − 12,3; 62. 7 25 9 63

są liczbami wymiernymi.

Strona 1 z 17>>>>